Normativa

L’aforament màxim permès és de 100 bussejadors per franja horària

Es garantirà un ús proporcional entre les diverses peticions; a aquests efectes cap peticionari podrà obtenir autoritzacions que superin el 25% de la quota d’aforament màxim establerta, a excepció de què no existeixin peticions per part d’altres tercers.

En cas que quedin places disponibles i els peticionaris hagin efectuat sol·licituds per damunt de l’esmentat 25%, se’ls hi atorgaran les corresponents autoritzacions mantenint la deguda proporcionalitat. Les peticions que s’autoritzin i que no es portin a terme sense causa justificada podrà determinar, quan aquesta situació es reiteri per més de 3 vegades, la prohibició de la persona o centre d’obtenir noves autoritzacions per un període de 3 dies.

En tot moment s’hauran de respectar les prescripcions recollides a les Normes i Condicions per al Desenvolupament de les Activitats de Busseig als Derelictes del Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, aprovades per Acord del Consell d'Administració de data 29 de juny de 2016, així com amb les estipulades a les Normes Generals d’Utilització de la Plataforma per a la Gestió i Control Telemàtic de les Activitats de Busseig al Parc Subaquàtic del Port de Tarragona.


 

* La Plataforma Telemàtica no gestionarà les activitats professionals de filmació, fotografia, vídeo, estudis, etc. així com actes de caràcter col•lectiu i proves esportives nàutiques. Dites activitats requeriran petició escrita amb una antelació de 30 dies i autorització per part de les autoritats competents.

** L’Autoritat Portuària de Tarragona estarà exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’exercici de l’activitat de busseig, que recaurà en la persona que la practiqui o del centre d’immersió a l’empara del qual la desenvolupi. Així mateix, també quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la gestió i control de les activitats de busseig al Parc Subaquàtic realitzada pel gestor dels referits serveis.

*** El gestor de la Plataforma Telemàtica realitzarà funcions de supervisió i vigilància “in situ” per tal de verificar l’efectiu compliment dels diferents requisits per part dels usuaris i dels centres d’immersió, de les mesures de seguretat i dels aforaments màxims, entre d’altres. De la mateixa manera l’Autoritat Portuària de Tarragona i la resta d’Administracions competents, entre elles la Capitania Marítima; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com el servei marítim de la Guàrdia Civil, podran igualment portar a terme les avantdites funcions de supervisió i vigilància, comptant per a tals efectes amb la col•laboració de la Unitat Marítima de la Policia Portuària

. **** El present procediment de sol•licitud estarà habilitat durant el període comprés entre l’11 de juliol i el 12 d’octubre de 2016. Posteriorment les autoritzacions es realitzaran mitjançant la presentació de sol•licitud individualitzada davant l’Autoritat Portuària de Tarragona i Capitania Marítima.