Preguntes freqüents

1.- Quin és el procediment per demanar una autorització d'immersió al Parc?

Per demanar una autorització d'immersió els sol·licitants hauran d'emplenar els formularis adjunts a l’apartat Sol·licitar Autorització. A l'avantdit apartat trobem dos tipus de formularis, el de sol·licitud individual, per a sol·licituds de particulars i el de sol·licitud col·lectiva, per a entitats. Un cop emplenats els formularis aquests han de ser enviats, juntament amb la documentació requerida, a la direcció de correu: solicitudesbuceo@sestarragona.es
2.- Quan he de fer les sol·licituds?

Les sol·licituds hauran de realitzar-se amb una antelació mínima de 12 hores i màxima de 30 dies, computables a l’inici de cada franja horària.
3.- Quina és la documentació a annexar juntament amb el formulari de sol·licitud?

Juntament amb els formularis de sol·licitud s’hauran d’adjuntar les titulacions de busseig requerides o declaració responsable de l’entitat de què té constància de les mateixes. La titulació mínima requerida per portar a terme l’activitat de busseig és la d’una estrella FECDAS o equivalent, excepte en cas que les immersions s’estiguin fent a l’empara d’un curs per a l’obtenció de les titulacions. En cas de voler accedir a l’interior de “la Dragonera” també caldrà adjuntar la titulació en l’especialitat de derelictes.
També caldrà adjuntar, en cas de sol·licitud de particular, una assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d’Accidents. En cas de sol·licitud per part d’entitats caldrà adjuntar assegurança de Responsabilitat Civil corresponent al desenvolupament de l’activitat, assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents de cadascun dels bussejadors i un Pla de Seguretat.
4.- La meva assegurança és contractada per a un sol dia i me la fan al moment, de manera que no puc annexar-la a la sol·licitud amb l’antelació mínima de 12 hores requerida, què puc fer?

En cas d’assegurances contractades per un sol dia, i només en aquest cas, podrà adjuntar-se a la sol·licitud una declaració jurada conforme efectivament es disposarà d’assegurança en el moment de realitzar la immersió.
5.- He de presentar tota la documentació mencionada a la pregunta 3 cada cop que realitzi una sol•licitud?

Sí, tant les titulacions, o declaracions jurades, com les diferents assegurances, o declaracions jurades d’assegurances d’un sol dia, han de ser presentades juntament amb el formulari cada cop que es vulgui fer una sol·licitud.
Les entitats podran presentar un sol cop la documentació estipulada a la clàusula B) del formulari: el Pla de seguretat i l’assegurança d’Accidents i de Responsabilitat Civil que pugui cobrir qualsevol tipus d’incident que es pugui produir durant el desenvolupament de la mateixa, excepte quan sofreixin modificacions, de manera que hauran de tornar a ser presentats.
6.- Què passa si un cop autoritzada la immersió el peticionari no es presenta?

Les peticions que s’autoritzin i que no es portin a terme sense causa justificada en la franja horària sol·licitada, podran suposar la prohibició de la persona o entitat a obtenir noves autoritzacions per un període de 3 dies, en cas de què aquesta situació es reiteri per més de 3 vegades.
7.- Per sol·licitar activitats de filmació, fotografia, vídeos, estudis, etc. així com actes de caràcter col·lectiu i proves esportives nàutiques haig d’emplenar també els formularis?

No, amb els formularis només es poden sol·licitar autoritzacions d’immersió per a la pràctica de busseig recreatiu. La pràctica de la resta d’activitats permeses al Parc requeriran petició escrita amb una antelació de 30 dies i autorització per part de les autoritats competents.
8.- Com es pot accedir al parc?

El parc té dos tipus d’accés: terrestre i marítim.
L’accés marítim es realitzarà mitjançant els dos punts de fondeig habilitats a 40 metres dels límits exteriors del Parc Subaquàtic per a desembarcar i embarcar bussejadors i restar a l’espera. No poden quedar fondejades més de quatre embarcacions, dos per boia, a la vegada. Al formulari de sol·licitud hauran de constar les dades de l’embarcació.
9.- On s'han de fondejar les embarcacions mentre no es trobin instal·lades les boies de fondeig?

Entre tant no s'instal·len les boies de fondeig situades als laterals exteriors del parc subaquàtic, les embarcacions autoritzades a realitzar immersions hauran de quedar fondejades a les boies de marcació exteriors del parc subaquàtic, evitant en tot moment que per acció de la deriva, l'embarcació es situï en els límits interiors del parc subaquàtic.
10.- Què succeeix amb les sol·licituds de busseig efectuades amb posteritat a les 19:00 hores?

Atès l'horari de prestació del servei de gestió del Parc Subaquàtic adjudicat al contractista, no es podran fer sol·licituds amb posteritat a les 19:00 hores per a autoritzacions de busseig per al dia següent en la primera franja horària (de 09:00 a 11:00). Les sol·licituds efectuades amb posteritat a les 19:00 per a la resta de franges horàries del dia següent, es resoldran a primera hora del dia següent a la sol·licitud.